Bilder av varden
Bilder som ble  tatt fra før varden ble pusset opp til dagens moderne standard

© 2019 Webmaster E.Halvorsen

Skulle man sitti på bilder ifra varden send det gjerne inn til oss,  på følgende epost som er nevnt under, så skal  vi se  om ikke vi får det lagt det ut på varden sin nettside 

Webmaster@folkestadvel.no